Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Casablanca”

มัสยิด Hassan II Mosque

มาถึงคาซาบลังกา ต้องไม่พลาด Hassan II Mosque ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของศาสนาอิสลาม กับศิลปะพื้นเมืองของชาวโมร็อกโก

error: