Press "Enter" to skip to content

Manotat

สมุดบันทึกเล่มแรก

สมุดบันทึกการเดินทางเล่มแรกของลูกชายอายุ 5 ขวบ เล่าถึงเหตุการณ์ไฮไลท์ต่างๆ ในช่วงเวลา 3 อาทิตย์ที่เราแบกเป้เที่ยวโตเกียว เชียงใหม่ และเกาะกูด

error: