Press "Enter" to skip to content
Northern Africa Morocco

พิพิธภัณฑ์ Batha Museum


Batha Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านของชาวโมร็อกโกที่ตั้งอยู่ในเมืองเฟส ห่างจากประตูเมือง Bab Boujeloud (Blue Gate) ไปไม่มากนัก ในช่วงศตวรรษที่ 19 สถานที่แห่งนี้เคยเป็นราชวังของ Sultans Hassan I และ Moulay Abdelaziz และได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 1915

ค่าเข้า: 10 dhm / เปิด-ปิด: 9am-5pm ปิดวันอังคา


Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *